Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
działającego pod adresem
www.katiejay.pl
(w
dalszej części Regulaminu zwanego „Sklepem”)

 1. Właścicielem Sklepu oraz jego administratorem jest firma KATARZYNA ŁOBACZEWSKA, zarejestrowana w CEiDG z siedzibą pod adresem: 05-092 Łomianki, ul. Akacjowa 6 i lok.1, NIP 5992095347, REGON: 080169567, e-mail: katiejay@katiejay.pl, telefon kontaktowy: 782 251 531 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta).
 2. Adres korespondencyjny firmy:
  Pracownia KatieJay, Katarzyna Łobaczewska,  05-092 Łomianki, ul. Akacjowa 6 i lok.1
  3. Konto bankowe firmy: ING Bank Śląski 81 1050 1911 1000 0090 6520 9067


DZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów poprzez stronę Sklepu www.katiejay.pl.
4. Firma Katarzyna Łobaczewska (w dalszej części Regulaminu zwana „Sprzedawcą”) posiada wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu.
2. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem internetu i/lub telefonicznie.
3. Warunki teleinformatyczne konieczne do korzystania ze Sklepu, to:
a) Mozilla Firefox, wersja 22 lub nowsza lub Google Chrome, wersja 27 lub nowsza oraz przeglądarka internetowa z obsługą Java Script Internet Explorer, wersja 8.0 lub nowsza,
b) rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 pikseli,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze,
d) dostępu do sieci internetowej.
4. Informacje o produktach prezentowanych na stronie Sklepu, ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodne z art. 71 Kodeksu Cywilnego.


DZIAŁ II
INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Sklep oferuje produkty wykonane ręcznie m.in.z:
  a) kamieni półszlachetnych,
  c) akrylu,
  d) ceramiki,
  e) innych specjalistycznych elementów przeznaczonych do tworzenia biżuterii, m.in. filcu, drewna, tekstyliów, skóry naturalnej i in.
  2. Oferowane produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  3. Zdjęcia produktów widoczne na stronie mają charakter poglądowy. Ze względu na wykorzystanie kamieni naturalnych oraz ręcznie wypalanej ceramiki, każdy wykonany egzemplarz jest unikatowy
  i może różnić się od poprzednika wielkością, kształtem i odcieniem kamienia oraz pozostałych elementów.

DZIAŁ III
CENY I PŁATNOŚCI

1. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
2. Formami płatności obowiązującymi w Sklepie są:
a) przelew online za pośrednictwem serwisu PayPal,
b) karta kredytowa 
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro.
3. Ceny wszystkich produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej lub warunków wyprzedaży. Zamówienia te będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.


DZIAŁ IV
ZAMÓWIENIA

1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie z osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zamówienia internetowe mogą być składane poprzez rejestrację lub bez rejestracji na stronie Sklepu:
a) zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane przez formularz rejestracyjny. Formularz dostępny jest na stronie Sklepu,
b) zamówienia mogą być składane bez rejestracji, jedynie poprzez podanie koniecznych danych osobowych i adresowych, które umożliwią realizację zamówienia.
3. Warunkiem rejestracji i złożenia zamówienia jest:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminem Sklepu i jego akceptacja,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
4. Aby dokonać rejestracji należy:
a) na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Rejestracja”,
b) podać swój email oraz hasło dostępu,
c) odebrać wiadomość mailową, wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość zawiera link aktywujący konto w Sklepie,
d) kliknąć w link aktywacyjny przekierowujący na stronę logowania,
e) zalogować się w Sklepie (należy wpisać login i hasło),
f) po zalogowaniu się należy wypełnić formularz rejestracyjny, tj. wpisać: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient otrzyma dostęp do swojego konta. Z konta może korzystać po zalogowaniu się, tj. po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu mailowego oraz hasła.
6. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji oraz informacje wymagane przy zakupach bez rejestracji i przy zakupach telefonicznych, powinny być zgodne z prawdą i aktualne.
7. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca ma prawo podjęcia próby kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy.

DZIAŁ V
POTWIERDZENIE ZAKUPU

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawi dokument zakupu w postaci Faktury VAT. Dokument zostanie przesłany drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
  2. Faktura VAT wystawiana jest po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.


DZIAŁ VI
OBSŁUGA KLIENTA

1. Kontakt ze Sklepem za pomocą strony www oraz poczty e-mail możliwy jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

DZIAŁ VII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przez Internet można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, oraz w soboty, w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Zamówienia mogą składać zarówno Klienci zarejestrowani jak i nie zarejestrowani na stronie Sklepu.
 4. Aby zamówić produkt ze strony Sklepu (dotyczy Klienta zarejestrowanego) należy:
  a) zalogować na stronę Sklepu,
  b) złożyć zamówienie dodając produkt ze strony Sklepu do koszyka zamówień,
  c) wybrać formę płatności i sposób dostawy,
  d) podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  e) podać dokładny adres dostawy,
  f) podać ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.
 5. Aby zamówić produkt ze strony Sklepu (dotyczy Klienta niezarejestrowanego) należy:
  a) zarejestrować się a następnie zalogować na stronę Sklepu,
  b) złożyć zamówienie dodając produkt ze strony Sklepu do koszyka zamówień,
  c) wybrać formę płatności i sposób dostawy,
  d) podać dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon, adres, e-mail,
  e) podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  f) podać dokładny adres dostawy,
  g) podać ewentualne uwagi do złożonego zamówienia,
  h) zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zawiera: opis zamówionych przedmiotów, cenę jednostkową przedmiotów, cenę łączną przedmiotów, rodzaj dostawy, koszty dostawy, dane i adres Klienta, dane do wystawienia faktury VAT.
  9. Aby zakończyć składanie zamówienia/zakup, należy:
  a) zatwierdzić zakupy poprzez akceptację formuły „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Zatwierdzenie oznacza złożenie zamówienia,
  b) odebrać e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji (dotyczy Klienta zarejestrowanego) lub podczas składania zamówienia (dotyczy Klienta niezarejestrowanego). E-mail zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, treść niniejszego Regulaminu oraz informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
  10. Otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych produktów.

DZIAŁ VIII
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od chwili wysłania do Klienta, na wskazany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail, informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
4. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
5. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się za pomocą:

a) Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetowym,

b) wybraną przesyłką kurierską,

c) paczkomatów InPost.


DZIAŁ IX
REKLAMACJE I NIEZGODNOŚĆ TOWARU

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową, należy przesłać wraz z towarem, dowodem zakupu oraz opisem niezgodności na adres: Pracownia KatieJay, Katarzyna Łobaczewska, 05-092 Łomiaki, ul. Akacjowa 6i lok.1
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

DZIAŁ X
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Czas odstąpienia od umowy, liczony jest od dnia w którym Klient (lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta), wszedł fizyczne w posiadanie zakupionego towaru.
2. Odstąpienie od umowy jest ważne tylko w przypadku gdy Klient złoży jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy przesłać na adres poczty elektronicznej: katiejay@katiejay.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pracownia KatieJay, Katarzyna Łobaczewska,  05-092 Łomianki, ul. Akacjowa 6 i lok. 1
3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4. Sugerowany wzór oświadczenia o odstąpieniu:


Pracownia KatieJay

Katarzyna Łobaczewska

05-092 Łomianki
ul. Akacjowa 6 i lok. 1


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zakupionego towaru:

……………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i/lub symbol produktu

Imię i nazwisko Kupującego: ………………………………………….……………..
Adres korespondencyjny Kupującego: ………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………..
Data zamówienia towaru: ………………………………………………..…………..
Data odebrania towaru: ………………………….……………………….…..……..

Powód odstąpienia od umowy: ..........................................

Podpis Kupującego: Miejscowość i data:

………………………….…………….. ………………………….……………..


4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku zakupu produktów zmodyfikowanych i/lub wykonanych na zamówienie indywidualne, według wytycznych Klienta. W takim przypadku Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie podlega zwrotowi.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym, w terminie maksymalnie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkty należy odesłać na adres korespondencyjny: Pracownia KatieJay, Katarzyna Łobaczewska, 05-092 Łomianki, ul. Akacjowa 6 i lok. 1
7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep zwróci Klientowi wysokość zapłat za zamówione produkty, bez kosztów dostarczenia zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
8. Sklep dokonuje zwrotu płatności w ten sam sposób, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta aż do chwili otrzymania zwróconych produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Klient odpowiada za każde zmniejszenie wartości produktów, jeżeli takowe wynikło z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
11. Koszty odesłania produktów ponosi Klient.

DZIAŁ XI
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Katarzyna Łobaczewska. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

DZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2019 r.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca powiadomi o tym Klientów umieszczając komunikat na stronie Sklepu.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  5. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu.
  6. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  7. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Sprzedawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj